UBHUKU LWAMANQE


Part of the Schools Setwork Festival at Soweto Theatre.
Lena incwadi yomdlalo okusetshenziswe kuwo abalingiswa abazithola bebhekene nezinkinga, nezingcindezi kanye nezinselelo zempilo yobugebengu obuhleliwe okwenza balokhu bebisha kancane kancane omsingeni olubhuku lwamanqe ukuze ekugcineni kuzuze wona.  Okuhlala obala ukuthi laba balingiswa basuka bengaboni ukuthi izinyosi zidla uju lwazo baphinde bakhohlwe ukuthi alikho iqili elazikhotha emhlane kanti yonke imfihlo empilweni inendlela evela ngayo nangemuva kweminyakanyaka leso sigameko senzeka.